Palaute lapsiasiavaltuutetun toimistoon

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Alla on koottu lyhyesti tietoa ja ohjeistusta eri yhteydenottotahoista tilanteissa, joissa on kyse yksittäisen lapsen tai perheen asioista.

Tietoa lapselle ja perheelle tarjottavista palveluista ja oikeusturvasta

Kansalaisneuvonta.fi on palvelu, josta voi kysyä neuvoa ja ohjausta julkisista palveluista ja niiden käytöstä.

Sosiaalihuoltoa, esimerkiksi lastensuojelua, koskevassa ongelmatilanteessa voi olla yhteydessä oman kunnan sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Hänen kanssaan voi selvitellä tilannettaan, jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaaliasiamies myös neuvoo ja avustaa asiakasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnan puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, sosiaalivirastosta tai kunnan verkkosivulta.

Opas sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (STM esitteitä 2001:1) selkokielillä.

Lastensuojelun keskusliitto ylläpitää verkkosivustoa, josta löytyy yleisluonteista tietoa lastensuojelusta usealla kielellä Lastensuojelu.info

Lastensuojelun keskusliitto on julkaissut myös tiiviin katsauksen, jonka tarkoituksena on toimia oppaan kaikille, jotka työssään tai muutoin kohtaavat lapsen oikeusturvaan liittyviä tilanteita lastensuojelussa. Oikeusturvakeinot lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa.

Terveydenhuoltoa koskevassa ongelmatilanteessa voi olla yhteydessä kyseessä olevan terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen. Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi, mutta ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamiehen tehtävänä on myös neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamiehen yhteystiedot saa kyseessä olevasta terveydenhuollon toimintayksiköstä puhelimitse tai toimintayksikön verkkosivuilta.

Koulutoimeen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastojen tehtäviin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta, yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, luvat ja valvonta, oppilaan oikeusturvan edistäminen sekä lasten päivähoitoa, kirjastotoimea ja liikunta- ja nuorisotoimea koskevat asiat. Aluehallintoviraston tehtävänä on myös edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. Näitä koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella kyseinen toiminta tapahtuu. Tarkempaa tietoa aluehallintovirastojen toiminnasta sekä virastojen yhteystiedot löytyvät verkosta www.avi.fi.

Lasten ja nuorten puhelin, netti ja chat on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) tarjoama palvelu kaikille lapsille, josta voi kysyä tai keskustella nimettömänä ja luottamuksellisesti mistä tahansa itseä mietityttävästä asiasta. Puhelinnumerot ja päivystysajat löytyvät verkosta http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/lnpn/.

MLL tarjoaa myös vanhemmille puhelin- ja kirjepalvelun, joihin voi soittaa tai kirjoittaa missä tahansa vanhemmuuteen liittyvässä asiassa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Puhelinnumerot ja päivystysajat löytyvät verkosta http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/vpn/.

Väestöliitto tarjoaa palveluita ja tukea sekä nuorille että vanhemmille. Tietoa palveluista löytyy verkosta osoitteesta http://www.vaestoliitto.fi/. Väestöliiton palveluita ovat mm. seuraavat:

  • Nuorten nettisivujen tehtävänä on toimia alle 20-vuotiaiden nuorten tukena seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.
  • Väestöliiton Poikien Puhelin on auttava puhelinpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille, josta saa apua kaikissa elämään liittyvissä pulmissa.

Sexpon Seksuaalineuvonta-asema tarjoaa maksutonta neuvontaa kasvokkain, netissä tai puhelimitse seksuaalisuuden, seksin ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Verkkosivuilla on erityinen nuorille tarkoitettu nettineuvonta -palvelu, jota kautta nuori voi kysyä seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

Vanhemmuuskeskuksen tuottamat palvelut ja tietosisällöt on suunniteltu perheen tueksi perheen perustamista suunnitellessa ja pikkulapsivaiheessa.

Eroa harkitseville tai sitä työstäville perheille, isille ja äideille on koottu verkkosivusto www.apuaeroon.fi. Sivustoa ylläpitää Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskus. Sitä kautta voi etsiä itselleen ja perheelleen tilanteeseen sopivat parisuhde- tai eropalvelut omalta asuinalueeltaan, joita eri sektorien toimijat tarjoavat.

Rikoksen tai sen yrityksen uhriksi tai rikoksen todistajaksi joutunut voi hakea apua Rikosurhipäivystyksestä. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Tietoa palvelusta sekä yhteystiedot löytyvät www.riku.fi. RIKUlla on myös erityisesti nuorille tarkoitetut verkkosivut osoitteessa http://nuoret.riku.fi/.

Media- ja kuvaohjelmia koskevissa asioissa neuvoja saa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksiköstä (MEKU), joka koordinoi ja edistää kansallista mediakasvatusta, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita ja valvoo heidän toimintaansa sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista. MEKUn verkkosivuilta https://kavi.fi/fi/meku/anna-palautetta-mediasta löytyy tiedot tahoista, joille voi antaa palautetta mediaa koskevissa kysymyksissä. Ohjeita palautteen antamiseksi löytyy elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien sisällöistä, televisio-ohjelmien lähetysajoista ja ikärajoista, tallenteiden myynnistä ja levityksestä, internetistä, mainonnasta, lehtikirjoituksista ja journalismista sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston toimialaan kuuluvista asioista.

Mainonta-asioita käsittelevät Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Mainonnan eettinen neuvosto. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi tehdä ilmoituksen epäasiallisesta markkinoinnista. Viraston verkkosivuilta on ohjeet palautteen antamisesta suoraan markkinoivalle yritykselle. Nämä löytyvät http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Markkinointi-ja-mainonta/palaute-markkinoinnista/.

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa neuvoja saa Pakolaisneuvonta ry:stä. Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa.

Tietoa maahanmuuttajille ja heille tarjottavista palveluista useilla eri kielillä löytyy myös Infopankki-verkkosivuilta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on riippumaton viranomainen, jonka keskeisin tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta Suomessa ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoaa neuvontaa ja avustaa ihmisiä tapauksissa, joissa henkilö on kokenut syrjintää. Valtuutettu voi myös edistää sovintoa syrjityn henkilön ja syrjivän tahon välillä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii lisäksi ihmiskaupparaportoijana Suomessa.  Yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä kuka vaan, joka kokee tulleensa syrjityksi tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valtuutettuun voi myös ottaa yhteyttä toisen henkilön puolesta, jos syrjintää kokenut henkilö ei itse voi tehdä kantelua tai pyytää neuvontaa.

Valtuutettuun voi ottaa yhteyttä kantelulomakkeen kautta, soittamalla tai laittamalla sähköpostia. Yhteystiedot ja kantelulomakkeen löytää osoitteesta https://www.syrjinta.fi/asiakaspalvelu. Lue lisää valtuutetun toiminnasta osoitteesta syrjinta.fi.

Muistutus tai kantelu viranomaisen toiminnasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tyytymätön voi tehdä muistutuksen kyseessä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön. Sosiaaliasiamies tai potilasasiamies avustavat muistutuksen tekemisessä.

Viranomaisen toiminnasta voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin valvontatoimivalta on rinnakkainen, mutta kumpikaan ei tutki kantelua, jonka toinen on jo ratkaissut tai parhaillaan käsittelee. Oikeuskansleri ei tutki kanteluita, jotka koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Nämä kantelut siirretään oikeusasiamiehen käsiteltäviksi.

Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Aluehallintovirasto voi siirtää sille tehdyn kantelun ensin käsiteltäväksi muistutuksena kyseessä olevaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön. Suoraan aluehallintoviraston käsittelyyn otetaan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Tarkempaa tietoa kantelusta ja sen tekemisestä löytyy aluehallintovirastojen verkkosivuilta www.avi.fi kohdasta Oikeusturva/Kantelut.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai, jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Oikeusasiamies ei yleensä tutki yli kaksi vuotta vanhempia asioita koskevia kanteluita.

Eduskunnan oikeusasiamiehen lapsille ja nuorille suunnattu sivusto löytyy verkosta www.oikeusasiamies.fi/lapset Sivustolla on tietoa kantelun tekemisestä sekä lomake, jolla kantelun voi lähettää oikeusasiamiehen kansliaan.

Ohjeet kantelun tekemiseen löytyvät myös oikeusasiamiehen verkkosivulta www.oikeusasiamies.fi kohdasta Kantelu. Oikeusasiamiehen kansliasta saa myös puhelimitse neuvoja kantelun tekemiseen. Oikeudellista neuvontaa kanslia ei anna. Puhelinnumero on (09) 4321 (eduskunnan vaihde).

Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri ei yleensä tutki yli kaksi vuotta vanhempia asioita koskevia kanteluita. Ohjeet kantelun tekemiseen löytyvät oikeusasiamiehen verkkosivulta www.oikeuskansleri.fi kohdasta Kantelu

Lapsiasiavaltuutetun toimiston rekisteriseloste (laadittu 9.9.2011)

Huomaathan palautetta antaessasi, että yhteys ei ole suojattu. Henkilötietoja ja muuten arkaluonteista tietoa tulisi välttää liittämästä yhteydenottoon.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.