21.12.2010Lapsiasiavaltuutetun lausuntososiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta kansallisiksi lastensuojelun laatusuosituksiksi
8.12.2010Lapsiasiavaltuutetun asiantuntijakuuleminen eduskunnan sivistysvaliokunnassa 8.12.2010 Hallituksen esityksestä eduskunnalle (HP 190/2010 vp) uudeksi kuvaohjelmalainsäädännöksi
30.11.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä
17.11.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle lapsen oikeuksia ja lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa koskeva YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma 13/20
8.11.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto äänioikeusikärajatyöryhmän raportista "Nuorten ääni - aikuisten uurna?"
2.11.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle opiskeluhuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
28.10.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 185/2010)
29.9.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallintovaliokunnalle; K17/2010 Kansallinen ihmiskaupparaportoija, Kertomus; Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien
20.9.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto; HE 78/2010 laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta; Alaikäiseen ja läheiseen kohdistuneiden rikosten säätäminen virallisen syytteen alaisiksi
9.9.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista
31.8.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto selvityksestä "Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti."
31.8.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto alkoholimainontaa selvittäneen työryhmän muistiosta
20.8.2010Lapsiasiavaltuutetun vastaus Euroopan komissiolle kyselyyn lapsen oikeuksista Euroopan Unionissa
9.8.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietinnöstä
6.8.2010Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
24.6.2010Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi kotouttamisen edistämisestä
24.6.2010Lausunto työryhmämietintö Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
18.5.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto; HE 37/2010 laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden lopettamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
14.5.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto; Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2008/jatkokirjelmä) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta
30.4.2010Lausunto työryhmän muistiosta Uusi kuvaohjelmalainsäädäntö
29.4.2010Lausunto ulkoasiainministeriölle; YK; kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; komitean Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportista antamien loppupäätelmien kohdan 16 täytäntöönpanon seuranta
29.4.2010Lausunto ulkoasiainministeriölle; luonnos Euroopan Neuvoston yleissopimukseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi
28.4.2010Statement to James Anaya, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples
12.4.2010Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä; OM 12/42/2006
21.3.2010Kirje venäjän lapsiasiavaltuutetullle 21.3.2010
19.3.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto edunvalvonta-asioiden selvitystyöryhmän ehdotuksesta holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi
18.2.2010Lapsiasiavaltuutetun kannanotto perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamiseen
8.2.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön asettaman työryhmän selvityksestä Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2009:17
22.1.2010Lapsiasiavaltuutetun lausunto Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta (STM:n selvityksiä 2009:48)
21.1.2010Lausunto luonnoksesta Euroopan neuvoston yleissopimukseksi koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.