3.12.2009Lausunto sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta
3.12.2009Lausunto Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
30.11.2009Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön ihmisoikeusinstituutiotyöryhmälle
27.11.2009Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta
26.11.2009Lausunto sisäasiainministeriölle luonnoksesta yleisistä suosituksista yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi
26.11.2009Lausunto sisäasiainministeriölle ehdotus hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta
13.11.2009Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
23.10.2009Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportista
2.10.2009Kommentti Euroopan Neuvoston suosituksesta seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastaan
2.10.2009Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamiseksi
30.9.2009Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä Pahoinpitelyrikos läheisuhteissa ja työpaikalla
30.9.2009Lausunto hallintovaliokunnalle valtion aluehallinnon uudistusta koskevista lakiehdotuksista
25.9.2009Lausunto liikenne- ja sivistysvaliokunnille radio- ja televisiotoimintaa koskevasta laista
22.9.2009Lausunto evankelisluterilaisen kirkolliskokouksen yleisvaliokunnalle
14.9.2009YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta
4.9.2009Monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistämisestä
28.8.2009Lausunto oikeusministeriölle luonnokseen HE:ksi lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä
28.8.2009Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
27.8.2009Lausunto opetusministeriölle perusopetuksen laatukriteereistä
7.8.2009Lausunto selvityksestä "Näkökulmia turvapaikkapolitiikkaan. Kehitysehdotuksia ja pohjoismaista vertailua."
28.5.2009YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta
25.5.2009Aloitteesta laatia yksilövalitusmekanismin perustava valinnainen lisäpöytäkirja sopimukseen
6.5.2009Lausunto YK:n sijaishuollon linjauksista
28.4.2009Lausunto koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan selvityksestä
22.4.2009Lausunto VNS 4/2008 valtioneuvoston selonteko kotouttamislaista
31.3.2009Kommentti seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laatimisesta
13.3.2009Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
13.3.2009Lausunto HE 14/2009 laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
9.3.2009Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU:n audiovisuaalisen direktiivin täytäntöönpanosta.
27.2.2009Lausunto valtiovarainministeriölle: Alku-hankkeen jatkovalmistelu
23.2.2009Perusopetuksen laatukriteerit. Lausunto väliraportista
20.2.2009Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
30.1.2009Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.