15.12.2008Lausunto vähemmistökielien asemasta
3.12.2008Lapsiasiavaltuutetun lausunto alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta
14.11.2008Lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta
13.11.2008Lausunto: HE 126/2008 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä
10.11.2008Lausunto Mieli 2009 -työryhmän laatimasta luonnoksesta kansalliseksi mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaksi
30.10.2008Lausunto terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä 2008:28
15.10.2008Lausunto lastensuojelulain toimeenpanosta sekä lapsiperheiden asemasta
26.9.2008Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta
17.9.2008Lausunto sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelusta
27.8.2008Lausunto Ulkoasiainministeriölle YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta
27.8.2008Lausunto perheen sisäisestä adoptiosta rekisteröidyn parin perheessä
25.8.2008Lausunto lastensuojelun avohuollon asiakastietoja koskien
13.6.2008Lausunto sähköisen kuulemisen kehittämisestä valtionhallinnossa
8.5.2008Lausunto kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista
15.4.2008Lausunto yksilövalitusmekanismin perustavasta pöytäkirjasta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen
14.4.2008Lausunto Safer Internet -ohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle
31.3.2008Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta oikeusministeriölle
28.3.2008Kuuleminen sivistysvaliokunnassa; Toimet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
26.3.2008Kommentti työryhmälle, joka valmistelee valtioneuvoston asetusta lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevistä terveyspalveluista ja opiskeluterveydenhuollosta
7.3.2008Lausunto YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta
1.2.2008Lausunto lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeista
25.1.2008Kuuleminen ihmisoikeuspoliittisen selonteon valmistelua varten
15.1.2008Ehdotus erityisopetuksen strategiaksi
19.12.2007Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittäminen
7.12.2007Markkinointia koskevien säännösten uudistaminen
19.11.2007Lakiehdotus tupakkalain muuttamisesta
2.11.2007Kuulemistilaisuus neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon keskeisistä kehittämistarpeista
23.10.2007Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaostolle. TAE 2008
12.10.2007Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011
3.10.2007Palautetta kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman väliraportista
25.9.2007Yleissopimus lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
14.9.2007Alkoholijuomien varoitusmerkintöjä valmistelleen työryhmän ehdotukset
14.9.2007Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2012
6.8.2007Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa valmistelevan hankkeen asettamispäätös
12.6.2007Yhdenvertaisuuslain uudistaminen
23.5.2007K13-ikärajamerkinnät tv-ohjelmissa ja ko. ohjelmien esittämisajankohta
21.5.2007Säädösten vaikutusten arviointia koskevista ohjeista
15.5.2007Kuuleminen komission tiedonannosta vuotuisesta toimintastrategiasta 2008
15.5.2007Vastauksia Opettajankoulutus 2020-työryhmän kysymyksiin
8.5.2007YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta
26.3.2007EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
21.3.2007Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2007–2010
18.1.2007Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleissopimuksen määräaikaisraportoinnin kuuleminen

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.