21.12.2016Lapsiasiavaltuutetun arviolausunto valtioneuvostolle lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin akuuttitilasta
12.12.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan mukaisesta ikärajasta
23.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
17.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnittelu -oppaan päivittämisestä
15.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönoton vaihtoehdot)
11.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi mm. perusopetuslain ja lukiolain normipurusta HE 206/2016 vp
9.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
7.11.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista sekä uhrien auttamiseen ja tunnistamiseen liittyvistä mahdollisista puutteista
28.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto selvitysmiehen raportista vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt
26.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 149/2016 vp)
25.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto lastensuojelun haasteista, kehittämishankkeista ja resurssien riittävyydestä liittyen hallituksen esitykseen Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
21.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen)
10.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
4.10.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
31.8.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä ”Rikoksen uhrien tiedonsaannin edistäminen”,
30.8.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta
19.8.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
10.6.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle kielilainsäädännön soveltamisesta
6.6.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 85/2016 vp)
31.5.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 43/2016 vp, perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen)
31.5.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta (HE 86/2016 vp)
23.5.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle nimilain uudistamistarpeista koskevasta arviomuistiosta
12.5.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 32/2016 vp)
12.5.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta koskien säilöönoton vaihtoehtoja
26.4.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveyslain ja päihdehuoltolain uudistamisen arviomuistioista
25.4.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaista
21.4.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto omaishoitolain ja perhehoitolain muuttamisesta
13.4.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakialoitteesta LA 5/2016 vp laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
24.3.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tupakkalakia koskevan hallituksen esityksen HE 15/2016 vp täydentämiseksi
3.3.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista
22.2.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi
19.2.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen)
17.2.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamiseksi (KAA 3/2015 vp)
15.2.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvistä muutostarpeista laadittuun muistioon
28.1.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen välikausikyselyyn
25.1.2016Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtioneuvoston toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatimiseksi

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.