9.12.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto; YK; Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR); Suomen toisen kansallisen raportin laatiminen
8.11.2011(suomi) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle joukkoliikenteen valtakunnallisen palvelutason määrittämisestä
31.10.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Suomen ensimmäistä kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmistelevalle työryhmälle
19.10.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä uudeksi adoptiolaiksi
18.10.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston LANUKE-ohjelmasta 2012-2015
17.10.2011(suomi) Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto valtioneuvoston LANUKE-ohjelmasta 2012–2015
12.10.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) selvitys kadulla työtä tekevien ja/tai asuvien lasten tilanteesta
30.9.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä Rikosrekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä
23.9.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto selvityksestä ”Arviomuistio isyyslain uudistamistarpeista”
12.8.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle määräaikaisraporttiluonnoksesta; YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen 20, 21 ja 22 yhdistetty määräaikaisraporttiluonnos
10.8.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle työryhmämietinnöstä; YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus; Valinnainen pöytäkirja
6.6.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmämuistiosta Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamiseksi.
31.5.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsiprostituutiosta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattaminen
19.5.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta Tieliikenteen turvallisuussuunnitelmaksi 2011–2014
19.5.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle YK:n naisten syrjinnän vastaisen yleissopimuksen Suomen 7. määräaikaisraporttia varten
19.5.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen 7. määräaikaisraportti
13.5.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; Rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus
29.4.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ohjausryhmämietinnöstä kansainvälistä suojelua hakevalle annettava oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu
17.3.2011(suomi) Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 33 artiklan toteuttamisesta
17.3.2011(suomi) Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman seuraavan ohjelmakauden (2012-2015) valmistelua varten
25.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; luonnos Euroopan Neuvoston yleissopimukseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaisesta toiminnasta
25.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmämietinnöstä Adoptiolainsäädännön uudistaminen. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 84/2010.
17.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelleen työryhmän ehdotuksista
15.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle; Huostaanotettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeus perusopetukseen; Kuulemistilaisuus 15.2.2011
15.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle; Hallituksen esitys eduskunnalle 331/2010 vp laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
10.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain muuttamiseksi
9.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kommenttilausunto sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevasta suosituksesta
7.2.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä ”Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken. Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintö”. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 78/2010
28.1.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäasiainministeriölle kaupunkien turvallisuusohjelman luonnoksesta
25.1.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportista
17.1.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 282/2010 vp lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi
12.1.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto; HE 266/2010 vp laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
12.1.2011(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 266/2010 vp laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.