3.12.2009(suomi) Lausunto sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta
3.12.2009(suomi) Lausunto Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
30.11.2009(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön ihmisoikeusinstituutiotyöryhmälle
27.11.2009(suomi) Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta
26.11.2009(suomi) Lausunto sisäasiainministeriölle luonnoksesta yleisistä suosituksista yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi
26.11.2009(suomi) Lausunto sisäasiainministeriölle ehdotus hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta
13.11.2009(suomi) Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
23.10.2009(suomi) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportista
2.10.2009(suomi) Kommentti Euroopan Neuvoston suosituksesta seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastaan
2.10.2009(suomi) Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamiseksi
30.9.2009(suomi) Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä Pahoinpitelyrikos läheisuhteissa ja työpaikalla
30.9.2009(suomi) Lausunto hallintovaliokunnalle valtion aluehallinnon uudistusta koskevista lakiehdotuksista
25.9.2009(suomi) Lausunto liikenne- ja sivistysvaliokunnille radio- ja televisiotoimintaa koskevasta laista
22.9.2009(suomi) Lausunto evankelisluterilaisen kirkolliskokouksen yleisvaliokunnalle
14.9.2009(suomi) YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta
4.9.2009(suomi) Monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistämisestä
28.8.2009(suomi) Lausunto oikeusministeriölle luonnokseen HE:ksi lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä
28.8.2009(suomi) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
27.8.2009(suomi) Lausunto opetusministeriölle perusopetuksen laatukriteereistä
7.8.2009(suomi) Lausunto selvityksestä "Näkökulmia turvapaikkapolitiikkaan. Kehitysehdotuksia ja pohjoismaista vertailua."
28.5.2009(suomi) YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta
25.5.2009(suomi) Aloitteesta laatia yksilövalitusmekanismin perustava valinnainen lisäpöytäkirja sopimukseen
6.5.2009(suomi) Lausunto YK:n sijaishuollon linjauksista
28.4.2009(suomi) Lausunto koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan selvityksestä
22.4.2009(suomi) Lausunto VNS 4/2008 valtioneuvoston selonteko kotouttamislaista
31.3.2009(suomi) Kommentti seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laatimisesta
13.3.2009(suomi) Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
13.3.2009(suomi) Lausunto HE 14/2009 laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
9.3.2009(suomi) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU:n audiovisuaalisen direktiivin täytäntöönpanosta.
27.2.2009(suomi) Lausunto valtiovarainministeriölle: Alku-hankkeen jatkovalmistelu
23.2.2009(suomi) Perusopetuksen laatukriteerit. Lausunto väliraportista
20.2.2009(suomi) Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
30.1.2009(suomi) Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.